Програма психологічного дослідження особистісних якостей обдарованих дітей

Психолог 14.12.2012 Вивчення, Новини Переглядів 3145

Обдарованість – це системна якість психіки, що розвивається протягом життя, яка визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних, неабияких) результатів в одному чи кількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.

Обдарована дитина – це дитина, що виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) у тому чи іншому виді діяльності.

Аналізуючи поняття «обдарованість» у зарубіжній психолого-педагогічній літературі, дослідники розглядають його по-різному. Зокрема, досить часто порушуються питання про зв’язок обдарованості з інтелектом, про роль середовища і спадковості в розвитку обдарованості, про механізми функціонування творчої обдарованості тощо.

А.Танненбаум визначає поняття «обдарованість» за п’ятьма чинниками:

 • Високий рівень загального інтелекту;
 • Наявність спеціальних здібностей;
 • Певні особистісні особливості;
 • Вплив середовища;
 • Щасливий випадок.

Складаючи дану програму дослідження, ми враховували відповідність методик специфіці та вимогам нашого регіону та контингенту учнів. Значна увага приділяється  вивченню творчих здібностей, мотивів, соціальних відносин, особливостей характеру дитини.

Об’єкт дослідженняособистісні властивості обдарованих дітей. 

Предмет дослідженнярівень сформованості творчих здібностей, мотивів, соціальних відносин, особливостей характеру дитини.

Гіпотеза: завдяки своєчасному втручанню та наданню психологічної допомоги є можливою корекція недоліків у поведінці дитини та посилення її позитивних якостей з метою підвищення якості навчання та продуктивності праці у галузі, в якій дитина має видатні здібності.

Метавизначення рівня розвитку основних компонентів обдарованості (творчої, мотиваційної, соціальної, особистісної) та соціальних навичок особистості учнів  для розробки психолого-педагогічної стратегії поведінки вчителів та класних керівників з дітьми, які мають підвищені інтелектуальні та творчі здібності на основі індивідуального підходу; запобігання таких явищ, як конфліктність, труднощі соціалізації, зниження мотивації до навчання, шкільні неврози, тощо.

Завдання:

 • Виявлення творчих здібностей (креативності), оцінка оригінальності та гнучкості мислення;
 • Визначення спрямованості особистості: особистісної, ділової, колективної;
 • Виявлення ступеня вираження соціально-психологічних установок: «альтруїзм – егоїзм», «свобода – влада», «праця –           гроші»;
 • Виявлення ступеня вираження соціально-психологічних установок та мотивів, якими керується учень у своїй діяльності: досягнення успіху, уникання невдач, учбові та меркантильні мотиви;
 • Вивчення індивідуальних властивостей, що впливають на міжособистісні відносини;
 • Визначення основних тенденцій поведінки учня в реальній групі;
 • Визначення характерологічних особливостей особистості учня;
 • Визначення рівнів та каналів емпатії.

Строк проведення: протягом року.

Критерії добру учнів: учні 7- 11 класів, які за попередніми спостереженнями виявили підвищені інтелектуальні та (або) творчі здібності в навчанні.

Діагностичний інструментарій:

 1. Творчий вербальний тест Торранса (Гілфорд, П.Торранс мод. Е.Тунік);
 2. Методика «Спрямованість особистості» В. Смейкал і М.Кучер;
 3. Методика діагностики соціально-психологічних установок особистості у мотиваційно-потребовій сфері О.Ф.Потьомкіної;
 4. Методика «Визначення провідних мотивів навчальної діяльності» (мод. А.Реана. В.Якуніна);
 5. Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К.Роджерса і Р.Даймонда;
 6. Методика «Q-сортування» Стефансона;
 7. Методика експрес-діагностики характерологічних особливостей особистості (Н.Айзенк в мод.Т.Матоліної);
 8. Методика діагностики рівня емпатійних здібностей В.Бойко.

Література

 1. Туріщева Л.В. Особливості роботи з обдарованими дітьми.-Х.:Вид.група «Основа», 2008.-122с.
 2. Пашнєв Б.К. Психодіагностика обдарованості.- Х.:Вид.група «Основа»: «Тріада+», 2007.-128с.
 3. Овчинникова И.В., Кирмач Г.А. диагностический инструментарий для мониторинга развития ключевых компетентностей учащихся. Методическое пособие/И.В.Овчинникова, Г.А.Кирмач.-Луганск:СПД Резников В.С., 2009.-356с.


Залишити коментар