Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з психології та педагогіки по психологии и педагогике

Психолог 02.11.2012 Методичні матеріали, Новини, Олімпіади, Психологічний супровід Переглядів 1365

 

Note.png Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з психології та педагогіки

Метою олімпіади є розвиток у школярів інтересу до психології і педагогіки, пропаганда психолого-педагогічних знань, виявлення молоді схильної до психолого-педагогічної діяльності. 

В олімпіаді братимуть участь учні 11 класів. II етап олімпіади включає три блоки: перший блок включає завдання, спрямовані на перевірку знань із загальної психологіїдругий – вирішення психолого-педагогічних ситуаційтретій –написання есе(твір-роздум).

Олімпіада проходить в один день.

На виконання завдань відводиться 4 години.

І блок включає три завдання, спрямовані на перевірку знань із загальної психології. Вони складаються з певної кількості завдань, кожне з яких оцінюється 1 балом. За перше завдання максимальна кількість балів – 4; за друге завдання максимальна кількість балів – 4; за третє завдання – 8 балів.

Максимальна кількість балів за І блок – 16.

ІІ блок включає три психолого-педагогічні ситуації. В ході розв’язання психолого-педагогічних ситуацій необхідно надати відповіді на ряд запитань, кожне з яких оцінюється 1 балом. За перше завдання максимальна кількість балів – 2; за друге завдання максимальна кількість балів – 4; за третє завдання – 3 балів.

Максимальна кількість балів за ІІ блок – 9.

ІІІ блок написання есе (твору-роздуму) на психолого-педагогічну тематику. Есе (твір-роздум) оцінюється за наступними критеріями:

 • відповідність темі;
 • ступінь розкриття заданої теми;
 • володіння понятійним апаратом;
 • чіткість та лаконічність;
 • аргументованість;
 • оригінальність.

Кожний критерій оцінюється за п’ятибальною шкалою. Максимальна кількість балів – 30.

Максимальна кількість балів за всі завдання 55 балів.
При підготовці учнів до участі в олімпіаді рекомендуємо враховувати та використовувати наступні джерела:

 1. Програму для загальноосвітніх навчальних закладів «Психологія» 11клас (профільний рівень).
 2. Волков Б.С. Задачи и упражнения по детской психологии: учебное пособие для студентов педагогических институтов и педагогических училищ / Б.С. Волков, М.В. Волкова. – М., 1991. – 144 с.
 3. Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. – М., 1985. – 378 с.
 4. Овчарова Р.В. Практическая психология / Р.В. Овчарова. – М.: ТЦ Сфера, 1996. – 258 с.
 5. Пономаренко Л.П. Основи психологии для старшеклассников: пособие для педагога: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. –Ч. 1. Основы психологии: 10 кл. – 224 с.
 6. Дарвиш О.Б. Возрастнаяпсихология: Учебн. пособие. / О.Б. Дарвиш – М.: Владос – Пресс, 2003. – 264 с.
 7. Ковалев А. Г. Психологияличности. 3-е изд., переработ. и доп / А. Г.Ковалев – М.: ВЛАДОС, 1970. – 391 с.
 8. Кулагина И.Ю. Возрастнаяпсихология: Полныйжизненный цикл развитиячеловека. Учебноепособие для студентоввысшихучебных заведений. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с.
 9. Проблемывозрастной и педагогическойпсихологии. – М.: Междун. жд. академия. 1995. – 368 с.
 10. Словарь психолога-практика / Сост. С.Ю. Головин. 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Харвест, 2001. – 976 с.
 11. Практикум по общей психологи: учеб.пособие для студентов пед.. вузов / Под ред.. А.И. Щербакова. – 2-е узд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 288с.


Залишити коментар