Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки і психології 2013-2014 н.р.

Психолог 13.01.2014 Олімпіади, Просвіта, Психологічний супровід Переглядів 1443

                   Метою олімпіади є розвиток у школярів інтересу до педагогіки і психології, пропаганда психолого-педагогічних знань, виявлення молоді, схильної до психолого-педагогічної діяльності.

В олімпіаді братимуть участь учні 11 класів. IIІ етап олімпіади складається з трьох блоків: перший блок включає завдання, спрямовані на перевірку знань із загальної, вікової, соціальної, педагогічної психології та педагогіки, другий – написання твору – мініатюри, третій –творче завдання.

Олімпіада проходить в один день.

На виконання завдань відводиться 4 години.

І блок включає вісімнадцять завдань, спрямованих на перевірку знань із загальної, вікової, соціальної, педагогічної психології та педагогіки. Вони потребують надання правильних відповідей, кожна з яких оцінюється 1 балом.

Максимальна кількість балів за І блок – 25 балів.

На виконання І блоку відводиться 30 хв.

ІІ блок написання твору – мініатюри на психолого-педагогічну проблематику. Твір оцінюється за наступними критеріями:

 • розкриття теми;
 • аргументованість;
 • оригінальність.

Кожний критерій оцінюється за п’ятибальною шкалою. Максимальна кількість балів – 15.

На написання твору-мініатюри відводиться 35 хв.

ІІІ блок  – творче завдання (готується заздалегідь), це – самопрезентація на тему «Я – вчитель ХХІ століття» (у формі розповіді до 5 хв.).

Творче завдання оцінюється за наступними критеріями:

1) відповідність іміджу сучасного вчителя (зовнішній вигляд, манера поведінки, стиль мовлення, володіння професійною лексикою);

2) чіткість та лаконічність;

3) аргументованість.

Кожний показник першого критерію та другий і третій критерії оцінюються за трибальною шкалою. Максимальна кількість балів – 18.

Максимальна кількість балів у цілому за олімпіадні завдання  – 58.

При підготовці учнів до участі в олімпіаді рекомендуємо враховувати та використовувати наступні джерела:

 1. Факультативний курс для учнів 10 – 11-х класів середньої загальноосвітньої школи. Б.Н. Порус «Основи педагогіки» (http://dosvid-loippo.at.ua/metod_recom/metod-posobie.doc)
 2. Омельченко С.В. Педагогіка: тестові завдання: навч. посіб. / С.В. Омельченко. – К.: Знання, 2008. – 391 с.
 3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997.- 347с.
 4. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник / В.Б. Шапар. – Х.: Прапор, 2004. – 640с.
 5. Волков Б.С. Задачи и упражнения по детской психологии: учебное пособие для студентов педагогических институтов и педагогических училищ / Б.С. Волков, М.В. Волкова. – М., 1991. – 144 с.
 6. Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. – М., 1985. – 378 с.
 7. Овчарова Р.В. Практическая психология / Р.В. Овчарова. – М.: ТЦ Сфера, 1996. – 258 с.
 8. Пономаренко Л.П. Основы психологии для старшеклассников: пособие для педагога: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Ч.1. Основы психологии: 10 кл. – 224 с.
 9. Дарвиш О.Б. Возрастная психология: Учеб. пособие / О.Б. Дарвиш – М.: Владос – Пресс, 2003. – 264 с.
 10. Ковалев А. Г. Психология личности. 3-е изд., переработ. и доп. / А.Г. Ковалев – М.: ВЛАДОС, 1970. – 391 с.
 11. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с.
 12. Проблемы возрастной и педагогической психологии. – М.: Междунар. академия, 1995. – 368 с.
 13. Практикум по общей психологи: [учеб. пособие для студентов пед. вузов] / Под ред.. А.И. Щербакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 288с.


Залишити коментар