Методичні рекомендації до ІІ етапу олімпіади з педагогіки и психології

Методисти 21.10.2013 Олімпіади Переглядів 1192

Метою олімпіади є розвиток у школярів інтересу до педагогіки та психології, пропаганда психолого-педагогічних знань, виявлення учнівської молоді, схильної до психолого-педагогічної діяльності.

В олімпіаді братимуть участь учні 11 класів. ІІ етап олімпіади включає три блоки: перший блок містить завдання, спрямовані на перевірку знань із загальної та вікової педагогіки та педагогічної психології, другий – виконання завдань, що мають виявити здатність учня оперувати знаннями, третій – написання есе (твору-роздуму).

Олімпіада проходить в один день.

На виконання завдань відводиться 4 години.

І блок включає тестові завдання, які вимагають певної кількості правильних відповідей, кожна з яких оцінюється 1 балом.

Максимальна кількість балів за І блок – 24.

ІІ блок – завдання репродуктивно-проблемного характеру.

Кожне з чотирьох завдань оцінюється за п’ятибальною системою:

0 балів – немає відповіді;

1 бал – схематична, поверхова відповідь;

2 бали – неповне виконання завдання, допущені значні неточності у виконанні завдання;

3 бали – відповідь базується на знаннях емпіричної (життєвої) педагогіки та психології, недостатньо аргументована, є певні неточності у виконанні завдання;

4 бали – правильне розкриття змісту питання, творчий підхід до виконання завдання, свідоме використання психолого-педагогічних термінів і понять, опора на знання шкільних дисциплін, відповідь науково аргументована та логічно структурована.

Максимальна кількість балів – 16.

ІІІ блок – написання есе (твору-роздуму) на психолого-педагогічну тематику. Есе оцінюється за наступними критеріями:

відповідність темі;

ступінь розкриття заданої теми;

володіння понятійним апаратом;

чіткість та лаконічність;

аргументованість;

оригінальність.

Кожний критерій оцінюється за трибальною шкалою. Максимальна кількість балів – 18.

 

Максимальна кількість у цілому за олімпіадні завдання 58 балів.

 

При підготовці учнів до участі в олімпіаді рекомендуємо враховувати та використовувати наступні джерела:

 

 1. Факультативний курс для учнів 10 – 11-х класів середньої загальноосвітньої школи. Б.Н. Порус «Основи педагогіки» (http://dosvid-loippo.at.ua/metod_recom/metod-posobie.doc)
 2. Омельченко С.В. Педагогіка: тестові завдання: навч. посіб. / С.В. Омельченко. – К.: Знання, 2008. – 391 с.
 3. Демидова И.Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие / И.Ф. Демидова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 224 с.
 4. Зайченко І.В. Педагогіка: навч. посібник / І.В. Зайченко. – Чернігів, 2003. – 528 с.
 5. Левківський М.В. Історія педагогіки: підручник / М.В. Левківський. – К.: ЦНЛ, 2003. – 360 с.
 6. Мажник Н.А. Психологія і педагогіка: навч. посібник / Н.А. Мажник, Л.О. Сасіна. – Х.: ІНЖЕК, 2003. – 204 с.
 7. Березовин Н.А. Основы психологии и педагогики: учеб. пособие / Н.А. Березовин, В.Т. Чепиков, М.И. Чеховских. – Мн.: Новое знание, 2004. – 336 с.
 8. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: БРЭ, 2003. – 528 с.
 9. Сластенин В.А. Психология и педагогика: учеб. пособ. для вузов / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. – М.: АКАДЕМИЯ, 2004. – 480 с.
 10. Бойко Е.М. Психология и педагогика: учеб. пособие / Е.М. Бойко, Е.А. Садовникова. – М.: РИОР, 2005. – 108 с.
 11. Гнатюк В.М. Пріоритети козацьких звичаїв і традицій у системі національного виховання молоді / В.М. Гнатюк // Освіта: Всеукр. громадсько-політ. тижневик. – 2006. – № 31. – С. 6–7.
 12. Словарь психолога-практика / [сост. С.Ю. Головин]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Харвест, 2001. – 976 с.
 13. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посібник / Г.М. Мешко. – К.: Академія, 2010. – 314 с.


Залишити коментар